M4A1 シャーマン(サンダース大学附属高校、正確にはM4シャーマン)

M4A1 シャーマン(サンダース大学附属高校、正確にはM4シャーマン)