SHAKA選手とStylishNoob選手のマシンも完成に近づく

SHAKA選手とStylishNoob選手のマシンも完成に近づく