Behaviour Digitalでゲームディレクターを務めるマシュー・コート氏

Behaviour Digitalでゲームディレクターを務めるマシュー・コート氏