“AR機能鋭意開発中!”とのスライドと共に、実際に悪魔を召喚する実演も行なわれた

“AR機能鋭意開発中!”とのスライドと共に、実際に悪魔を召喚する実演も行なわれた