yu-yuさんのライブ。「神と人と」(~日本語 version~)を披露してくれた

yu-yuさんのライブ。「神と人と」(~日本語 version~)を披露してくれた