Vita体験プレイの待機列入口。「無双」以外は待機中にプレイしたいタイトルを申告する形式

Vita体験プレイの待機列入口。「無双」以外は待機中にプレイしたいタイトルを申告する形式