Kar98kライフルを持ち、瓦礫に足をかける兵士

Kar98kライフルを持ち、瓦礫に足をかける兵士