Trashbox選手(写真左)とキチパーム選手(写真右)

Trashbox選手(写真左)とキチパーム選手(写真右)