CV:稲田 徹さん/特徴:鋼の肉体で前線を押し進め維持することに特化した“王道”タンク

CV:稲田 徹さん/特徴:鋼の肉体で前線を押し進め維持することに特化した“王道”タンク