「IV号戦車」は砲塔が左右に360度回転する中戦車

「IV号戦車」は砲塔が左右に360度回転する中戦車