NHN Japan スマートフォン事業部長 室田典良氏

NHN Japan スマートフォン事業部長 室田典良氏