Bethesda Softworks President Vlatko Andnov氏と雑談を交わし上機嫌な日本法人のゼネラルマネージャーを務める高橋徹氏

Bethesda Softworks President Vlatko Andnov氏と雑談を交わし上機嫌な日本法人のゼネラルマネージャーを務める高橋徹氏